DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
  DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH W RAMACH PROGRAMU
  STOWARZYSZENIA UBEZPIECZONYCH PROFESJA NR:
  Niniejsza deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych stanowi
  jednocześnie potwierdzenie objęcia ochrona ubezpieczeniową Ubezpieczonego na warunkach określonych w przywołanej powyżej Umowie.

  Wybierz jedną z opcji która Cię interesuje przy ubezpieczeniu

  Klauzula nr 1 -
  opcjonalnie

  Wariant SUMA GWARANCYJNA
  zgodnie z § 6 Umowy :
  SKŁADKA ROCZNA
  zgodnie z § 7 Umowy
  SKŁADKA ROCZNA
  zgodnie z § 7 Umowy
  nr. 1 25.000,00 zł 120,00 zł 60,00 zł
  nr. 2 30.000,00 zł 127,00 zł 60,00 zł
  nr. 3 50.000,00 zł 148,00 zł 60,00 zł
  nr. 4 100.000,00 zł 186,00 zł 60,00 zł

  Opcja nr 1 z klauzulą nr 1(+60pln/miesięcznie)

  Opcja nr 2 bez klauzuli

  Wybieram:
  Wariant 1. 25.000,00 zł 120,00 zł 60,00 złWariant 2. 30.000,00 zł 127,00 zł 60,00 złWariant 3. 50.000,00 zł 148,00 zł 60,00 złWariant 4. 100.000,00 zł 186,00 zł 60,00 zł
  __________________________________________________________________
  DEKLARACJA ZGODY: Ja niżej podpisany/a, oświadczam, iż dobrowolnie przystępuję do umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych Nr XXXXXXXX z dnia xxx 2020r. zawartej z TUiR „WARTA” S.A. Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową i podpisaniem niniejszej deklaracji zapoznałem/am się i kwituję odbiór Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych TUiR WARTA S.A. obowiązujących od dnia 1 czerwca 2019 r. i potwierdzam, że treść ich – stanowiąca integralną część zawartej Umowy, o której powyżej – jest mi znana.


  __________________________________________________________________